Nastavenia ovládacieho centra AMD

Ponuka Nastavenia sa zobrazuje v pravom hornom rohu okna aplikácie Control Center. Použite možnosti v tejto ponuke na prispôsobenie celkového vzhľadu a správania sa aplikácie.

Správca klávesových skratiek

Pomocou Správcu klávesových skratiek môžete vytvoriť klávesové skratky pre úlohy v aplikácii Control Center, ako je napríklad zmena nastavení grafiky alebo otvorenie aplikácie. Kombinácia klávesov je kombináciou jedného alebo viacerých modifikačných klávesov, napríklad Ctrl, Alt alebo Shift, a čísiel alebo písmen, ktoré sa zadávajú z klávesnice.

Po vytvorení musí byť kombinácia kľúčov definovaná ako aktívna alebo neaktívna. Pred použitím musí byť kombinácia klávesov definovaná ako aktívna a musí byť povolená podpora pre kombinácie klávesov.

Ak chcete použiť kombináciu klávesov, stlačte a podržte kláves (y) modifikátora a potom stlačte priradenú klávesu na klávesnici. Napríklad, ak je klávesová skratka Ctrl + Alt + C priradená na otvorenie ovládacieho centra, stlačte a podržte klávesy Ctrl a Alt a potom stlačením klávesu C spustite aplikáciu.

Poznámka: Niektoré aplikácie počas svojej normálnej prevádzky deaktivujú klávesové skratky.

Povoliť alebo zakázať podporu klávesových skratiek

Pred použitím klávesových skratiek v Control Center musíte povoliť klávesové skratky. Ak podpora klávesových skratiek nie je potrebná, môžete ju zakázať.

 1. V ponuke Nastavenia kliknite na položku Klávesové skratky.
 2. V otvorenom dialógovom okne Správca klávesových skratiek začiarknite políčko Povoliť klávesové skratky.

Ak je povolená podpora klávesových skratiek, môžete použiť všetky aktívne klávesové skratky stlačením príslušnej postupnosti klávesov na klávesnici.

Vytvárajte a upravujte klávesové skratky

Správca klávesových skratiek obsahuje zoznam akcií v aplikácii Control Center, pre ktoré môžete definovať klávesové skratky. Dostupnosť akcií sa líši v závislosti od funkcií nakonfigurovaných pre systém.

Pred použitím musí byť kombinácia klávesov definovaná ako aktívna. V predvolenom nastavení sa kombinácia klávesov po priradení akcie považuje za aktívnu. Ak už nainštalovaná kombinácia kľúčov už nie je potrebná, možno ju odstrániť alebo zakázať.

 1. V ponuke Nastavenia kliknite na položku Klávesové skratky.
 2. V otvorenom dialógovom okne Správca klávesových skratiek vyberte príslušnú možnosť z rozbaľovacej ponuky Zoznam klávesových skratiek.
 3. V zozname Podľa podľa vyberte možnosť, ktorá zodpovedá akcii, pre ktorú chcete nastaviť kombináciu klávesov. V dialógovom okne sa zobrazí zoznam dostupných akcií podľa vášho výberu. Tip: Ak chcete zoznam zoradiť, kliknite na zodpovedajúci nadpis.
 4. Vyberte požadovanú akciu a kliknite na Upraviť. Alebo dvakrát kliknite na popis akcie.
 5. V dialógovom okne Upraviť. klávesové skratky vykonajte nasledujúce kroky a kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno.
  • V zozname použitia. Kľúč (y) modifikátora vyberú požadovanú kombináciu klávesov modifikátora.
  • Do poľa S kombináciou klávesov zadajte písmeno alebo číslo, ktoré chcete spojiť s kombináciou klávesov.

  Po vytvorení kombinácie klávesov sa táto ikona zobrazí v dialógovom okne Správca klávesových skratiek ako aktívna. Ak chcete, aby bola táto kombinácia klávesov neprístupná na použitie, zrušte začiarknutie políčka Aktívne pre túto kombináciu klávesov.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK vykonajte zmeny.

Ak je kombinácia klávesov definovaná ako aktívna, môžete ju okamžite začať používať, ak je povolená podpora kombinácie klávesov.

Povoliť alebo zakázať klávesové skratky

Po vytvorení musí byť kombinácia kľúčov definovaná ako aktívna alebo neaktívna. Kombinácie aktívnych klávesov je možné kedykoľvek použiť stlačením príslušnej postupnosti klávesov na klávesnici. Neaktívne kombinácie klávesov sú v skutočnosti zakázané.

Priradenú klávesovú skratku môžete odstrániť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na popis príslušnej akcie klávesovej skratky a výberom možnosti Odstrániť klávesovú skratku.

 1. V ponuke Nastavenia kliknite na položku Klávesové skratky.
 2. V otvorenom dialógovom okne Správca klávesových skratiek vyberte príslušné možnosti v zozname klávesových skratiek a zoznamov, aby sa v dialógovom okne zobrazila požadovaná klávesová skratka. Tip: Ak chcete zobraziť iba zoznam kombinácií aktívnych klávesov aktuálneho výberu, začiarknite políčko Zoznam iba kombinácií aktívnych klávesov, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu dialógového okna.
 3. Podľa toho začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Aktívne pre kombináciu klávesov.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK vykonajte zmeny.

Kombinácie aktívnych klávesov sú okamžite k dispozícii na použitie, zatiaľ čo neaktívne kombinácie klávesov sa už nepoužívajú, kým nie sú určené ako aktívne.

Zobrazenie ovládacieho centra nad ostatnými oknami

Pomocou voľby Over the zvyšné okná môžete určiť, že sa okno aplikácie Control Center bude vždy zobrazovať nad všetkými ostatnými oknami aplikácií na pracovnej ploche. Táto voľba je užitočná najmä pri práci s viacerými aplikáciami, keď sa vyžaduje ľahký prístup do riadiaceho centra.

Umiestnenie okna aplikácie Control Center nad ostatné okná:

V ponuke Nastavenia kliknite na položku Vždy navrchu ostatných okien. Ak je vybratá, okno aplikácie Control Center sa vždy zobrazí navrchu všetkých ostatných aplikácií na pracovnej ploche.

Zobraziť alebo skryť ikonu Control Center v ponuke na paneli úloh systému Windows®

Ikona ovládacieho centra môžete v oblasti oznámení na paneli úloh systému Windows podľa vlastného uváženia zobraziť alebo skryť. Po zobrazení ikony poskytuje rýchly prístup k výberu funkcií a nastavení v aplikácii pomocou ponuky. Ak chcete otvoriť ponuku, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu. Ak umiestnite kurzor myši na ikonu, zobrazia sa ďalšie informácie o aktuálnej konfigurácii pracovnej plochy.

Povolenie alebo zakázanie ikony na paneli úloh:

V ponuke Nastavenia kliknite na položku Povoliť ponuku na paneli úloh, ak je vybratá táto možnosť, na paneli úloh systému Windows sa zobrazí ikona Ovládacie centrum. Keď je ikona dostupná, môžete ju skryť pomocou ponuky Nastavenia alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu a výberom položky Skryť.

Nastavenie jazyka programu Control Center

Môžete zmeniť jazyk používaný v aplikácii Control Center. Aplikácia predvolene používa jazyk rozhrania Windows®.

 1. V ponuke Nastavenia kliknite na položku Vybrať jazyk.
 2. V dialógovom okne Vybrať jazyk vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Použiť nastavenie jazyka displeja Windows - Jazyk používaný operačným systémom je nastavený ako jazyk rozhrania Control Center.
  • Použiť nastavenia jazyka aplikácie - Aktuálny jazyk vybraný v zozname jazykov je nastavený ako jazyk rozhrania Control Center. Ak je to potrebné, vyberte iný jazyk z tohto zoznamu.
 3. Ak cieľový jazyk nezodpovedá aktuálnemu jazyku, aplikácia Control Center sa pred použitím nového nastavenia automaticky reštartuje. Poznámka: Ak jazyk displeja Windows nie je v aplikácii Control Center k dispozícii, použije sa namiesto neho angličtina.

Obnovenie výrobných nastavení riadiaceho centra

Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty všetkých nastavení v aplikácii Control Center, použite príkaz ponuky Restore Defaults.

Tip: Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty nastavení na konkrétnej stránke, namiesto obnovenia predvolených nastavení kliknite na tlačidlo Obnoviť pre vybranú stránku.

 1. V ponuke Nastavenia kliknite na položku Obnoviť predvolené.
 2. Na výzvu rozhrania kliknite na tlačidlo Áno v dialógovom okne s potvrdením.
Aplikácia Control Center sa automaticky reštartuje a všetky nastavenia sa automaticky obnovia na predvolené hodnoty.

Aplikujte aktuálnu tému systému Windows® na aplikáciu Control Center

Vzhľad aplikácie Control Center môžete synchronizovať s aktuálnou témou Windows. Táto funkcia môže byť užitočná najmä pre ľudí so slabým zrakom, ktorí používajú systém vysokého kontrastu v systéme Windows a chceli by ho použiť v aplikácii Control Center. Ďalšie informácie o zmene témy nájdete v dokumentácii k systému Windows.

V ponuke Nastavenia kliknite na položku Použiť schému systému Windows. Vzhľad aplikácie Control Center sa aktualizuje tak, aby odrážal aktuálnu tému systému Windows; môže to trvať niekoľko sekúnd.

Prepínajte medzi štandardným a rozšíreným zobrazením

Aplikácia Control Center ponúka dva pohľady na dáta pre rôzne úrovne oboznámenia sa s aplikáciou: štandardné a rozšírené. Obidva zobrazenia majú vyhľadávacie funkcie, prístup k priloženým stránkam, predvolené nastavenia, ponuku Nastavenia a online pomoc; funkcie a možnosti dostupné na navigačnej lište a informačnej oblasti okna aplikácie sa však líšia.

V ponuke Nastavenia kliknite na položku Rozšírené zobrazenie alebo Štandardné zobrazenie.

Vybraté zobrazenie sa zobrazí v okne aplikácie.

Prezrite si verziu aplikácie Control Center

Aby ste sa uistili, že používate najnovšiu verziu aplikačných funkcií a aktualizácií, odporúčame vám nainštalovať najnovší ovládač a softvér AMD Catalyst ™ dostupný na webovej stránke AMD na adrese //www.amd.com.

 1. Z ponuky Nastavenia vyberte položku O ovládacom centre. Poznámka: Názov položky ponuky sa líši v závislosti od názvu použitej aplikácie Control Center.

  Otvorí sa dialógové okno s ukážkou verzie Control Center aktuálne nainštalovanej v počítači.

 2. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno.

Ďalším spôsobom je kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu Control Center v oblasti oznámení na paneli úloh a vybrať položku About.

Prístup na webovú stránku AMD

Web AMD (//www.amd.com) obsahuje najnovšie aktualizácie produktov a ovládače. Pre väčšie pohodlie je prístup na webovú stránku možné získať priamo z aplikácie Control Center. Upozorňujeme, že táto funkcia vyžaduje prístup na internet.

V ponuke Nastavenia kliknite na položku Navštíviť www.amd.com.

V otvorenom prehliadači sa zobrazí webová stránka AMD.

Obnovenie odmietnutých správ

Niektoré dialógové okná v aplikácii Control Center obsahujú možnosti, ako zabrániť tomu, aby sa niektoré správy, napríklad varovania alebo potvrdenia, nezobrazovali znova. Ak povolíte tieto možnosti, príslušné správy sa nebudú zobrazovať, kým sa neobnovia.

Ak chcete obnoviť zakázané správy v aplikácii Control Center, vyberte možnosť Obnoviť odmietnuté správy v ponuke Nastavenia.

Ak je vybratá táto možnosť, aplikácia Control Center sa automaticky reštartuje a znova sa zobrazia všetky predtým zakázané správy.

Zaujímavé Články